คณะกรรมการบริษัท

นายสกล หาญสุทธิวารินทร์

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ


สัญชาติ : ไทย
การศึกษา :
1. เนติบัณฑิต, เนติบัณฑิตยสภา
2. ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น : -ไม่มี-

นายสกล หาญสุทธิวารินทร์

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ดร. พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ


สัญชาติ : ไทย
การศึกษา :
1. ปริญญาเอก (วิศวกรรมโยธา) Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. ปริญญาโท (วิศวกรรมโครงสร้าง) Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น : 147,950 หุ้น (0.01%)

ดร. พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นาย ทัตซึยะ โคโนชิตะ

กรรมการ | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน


สัญชาติ : ญี่ปุ่น
การศึกษา : ปริญญาตรี (ประวัติศาสตร์) Osaka University
สัดส่วนการถือหุ้น : 147,950 หุ้น (0.01%)

นาย ทัตซึยะ โคโนชิตะ

กรรมการ | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นาย มุเนะโอะ ทาชิโร่

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ


สัญชาติ : ญี่ปุ่น
การศึกษา : ปริญญาตรี (คณะวรรณคดี), Osaka University
สัดส่วนการถือหุ้น : 147,950 หุ้น (0.01%)

นาย มุเนะโอะ ทาชิโร่

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นาย ริกิ อิชิกามิ

ประธานกรรมการ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


สัญชาติ : ญี่ปุ่น
การศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์, Asia University โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น : 210,786 หุ้น (0.014%)

นาย ริกิ อิชิกามิ

ประธานกรรมการ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นาย ยูซุเกะ โคซุูมะ

กรรมการ


สัญชาติ : ญี่ปุ่น
การศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (Planning Department) Osaka University
สัดส่วนการถือหุ้น : 290,333 หุ้น (0.02%)

นาย โทโมฮิโกะ โชจิ

กรรมการ


สัญชาติ : ญี่ปุ่น
การศึกษา : Sagamihara High School, ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น : -ไม่มี-

นาย คานาเมะ ฮาชิโมโตะ

กรรมการ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


สัญชาติ : ญี่ปุ่น
การศึกษา : ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย Kwansei Gakuin , ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น : -ไม่มี-

ผู้บริหาร

นาย ทัตซึยะ โคโนชิตะ

กรรมการ | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน


สัญชาติ : ญี่ปุ่น
การศึกษา : ปริญญาตรี (ประวัติศาสตร์) Osaka University
สัดส่วนการถือหุ้น : 147,950 หุ้น (0.01%)

นาย ทัตซึยะ โคโนชิตะ

กรรมการ | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นาย มุเนะโอะ ทาชิโร่

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ


สัญชาติ : ญี่ปุ่น
การศึกษา : ปริญญาตรี (คณะวรรณคดี), Osaka University
สัดส่วนการถือหุ้น : 147,950 หุ้น (0.01%)

นาย มุเนะโอะ ทาชิโร่

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นาย ไบรอัน เบนส์

กรรมการบริหารความเสี่ยง


สัญชาติ : อเมริกัน
การศึกษา :

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Bachelor of Science in Finance, มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

นาย ไบรอัน เบนส์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นาย มุเนะโอะ ทาชิโร่

กรรมการบริหารความเสี่ยง


สัญชาติ : ญี่ปุ่น
การศึกษา : ปริญญาตรี (คณะวรรณคดี), Osaka University
สัดส่วนการถือหุ้น : 147,950 หุ้น (0.01%)

นาย มุเนะโอะ ทาชิโร่

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร. พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง


สัญชาติ : ไทย
การศึกษา :
1. ปริญญาเอก (วิศวกรรมโยธา) Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. ปริญญาโท (วิศวกรรมโครงสร้าง) Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น : 147,950 หุ้น (0.01%)

ดร. พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี