GL เฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมกับบริษัท ฟ้าใหม่เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวและมุ่งหวังให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรของชาติในอนาคต ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา