ช่องทางการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถนำบัตรชำระค่างวดไปชำระได้ที่ช่องทางต่างที่บริษัทกำหนด

payment1

ลูกค้าสามารถนำใบแจ้งยอดค่างวดไปชำระได้ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารที่บริษัทกำหนด

payment2

ลูกค้าสามารถนำใบแจ้งยอดค่างวดไปชำระได้ที่ เคาน์เตอร์ทรู ทุกสาขา

payment333

ลูกค้าสามารถใช้ใบสลิปเพื่อชำระเงินที่ไปรษณีย์ไทย

payment33

ลูกค้าสามารถมาชำระได้ที่สำนังานใหญ่ของบริษัท กรุ๊ปลีส โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ

payment4