กรุ๊ปลีสมอบทุนการศึกษา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณ Tatsuya Konoshita,คุณ Muneo Tashiro มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา ประจำปี2562 พนักงานกรุ๊ปลีส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาของบุตร-ธิดา ของพนักงานให้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น อีกทั้งยังแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และ สร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานโดยมีผู้รับทุนทั้งสิ้น 57 ทุน มากกว่าปีที่แล้วจากเดิม 54 ทุน  โดยผู้บริหารได้ฝากให้ผู้รับทุนทุกๆท่าน มีความฝัน และ ความพยายาม พร้อมรักษามตราฐานทางการเรียน เพื่ออนาตข้างหน้า โดยมีระดับชั้น ดังนี้

ระดับประถมศึกษาปีที่1-6 จำนวน 35 ทุน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 12 ทุน

ระดับอนุปริญญา จำนวน 3 ทุน

ระดับอุดมศึกษา จำนวน 7 ทุน