ช่องทางการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถนำบัตรชำระค่างวดไปชำระได้ที่ช่องทางต่างที่บริษัทกำหนด