คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถสมัครสินเชื่อได้ที่ร้านค้าพันธมิตร หรือสามารถไปที่สาขาของกรุ๊ปลีส
และธนบรรณ หรือจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ 0-2580-7555

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร ได้แก่
1. สำเนาบัตรประชาชน และบัตรประชาชนตัวจริง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสือรับรองการทำงาน หรือเงินเดือน (ถ้ามี)

ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่บริษัทร้องขอ ขั้นตออนุมัติจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ลูกค้าสามารถชำระค่างวดได้ที่จุดบริการเคาน์ตอร์เซอร์วิสของกรุ๊ปลีส หรือสามารถชำระผ่านธนาคารต่างๆได้ เพียงแค่นำบัตรชำระค่างวดหรือใบแจ้งยอดต่างวดไปยื่นที่ธนาคาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จากหน้า “ฝ่ายบริการลูกค้า”

ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 1 ปี สูงสุด 3 ปี

ลูกค้าเพียงแค่นำรถมาประเมินราคา และนำเล่มทะเบียนตัวจริงมาฝากเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ส่วนรถลูกค้าสามารถนำกลับไปใช้ได้ตามปกติ และเล่มทะเบียนเราจะคืนให้เมื่อสัญญาผ่อนชำระสิ้นสุดลง

หากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด่วนลูกค้าสัมพันธ์ 0-2580-7555 ในวันและเวลาทำการ