แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการขอใช้สิทธิดําเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทกรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนี้รวมกันเรียกว่า “บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ต้องระบุในแบบฟอร์มนี้ จําเป็นต่อการดําเนินการตามคําขอของท่าน ดังนั้น หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้และดำเนินการส่งแบบคำขอนี้มายัง e-mail: [email protected] หรือ ยื่นที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท

1. ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
2. ข้อมูลของตัวแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
โปรดระบุสถานะความเป็นเจ้าของข้อมูล
3. เอกสารพิสูจน์ตัวตน
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะให้ข้อมูลไปยังบุคคลที่ถูกต้อง โปรดยื่นเอกสารพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันว่าท่านมีสิทธิได้รับข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่สามารถยื่นหลักฐานในการยืนยันตัวตนที่เพียงพอ บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธที่จะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ขอ
3.1 สําหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีสัญชาติไทย) หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
3.2 สําหรับตัวแทนของเจ้าของข้อมูลในข้อ 2.
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทางของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทางของตัวแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
4. รายละเอียด
4.1 ความสัมพันธ์ของเจ้าของข้อมูลกับบริษัท
4.2 ให้ดําเนินการ
ท่านต้องการให้บริษัทติดต่อกลับ ผ่านช่องทาง