บมจ. กรุ๊ปลีส บริจาคสิ่งของ เพื่อสาธารณะประโยชน์

5 เมษายน 2561

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ได้บริจาค เก้าอี้ทำงาน โต๊ะทำงาน ตู้เหล็ก ทีวี ชั้นหนังสือพิมพ์ และ โซฟา ฯลฯ ให้แก่ โครงการต่างๆ ของมูลนิธิสวนแก้ว นำไปใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ยากไร้ และ ด้อยโอกาส ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่พอดีตามความเหมาะสม