บริษัท กรุ๊ปลีส มอบทุนการศึกษาประจำปี

21 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด(มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตรของพนักงานในบริษัท ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประกอบไปด้วย ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 31 ท่าน ระดับชั้นมัธยมต้น จำนวน 9 ท่าน ระดับชั้นมัธยมปลาย จำนวน 6 ท่าน ระดับชั้น ปวช. ปวส. จำนวน 1 ท่าน ระดับปริญาตรี จำนวน 5 ท่าน รวมทั้งสิ้น จำนวน 52 ท่า

ด้วยทางบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญ แก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต