Categories
กฎหมาย

Legal Staff

Group Lease Public Company Limited
Job Description

ชื่อตำแหน่ง : Legal  Staff

ฝ่ายงาน : –

กลุ่ม : Group Legal

key responsibilities (หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก)

 • จัดเตรียมเอกสารทางกฎหมาย – สัญญาประกาศ MOU บันทึกข้อตกลงของ บริษัท และเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ
 • ล่ามและแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 • แปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ IR
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลและที่ปรึกษาภายนอก เช่น  ทนายความ  และ  ผู้ตรวจสอบบัญชี
 • สนับสนุนการจัดการในการแก้ไขปัญหาด้านสัญญาและข้อพิพาท
 • ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน และ / หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในประเด็นทางกฎหมาย
 • หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายกฎหมายของกลุ่ม

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์
 • สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • ต้องการประสบการณ์ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จภายในกำหนด
 • มีการจัดระเบียบสูงเน้นรายละเอียดและเป็นผู้ใหญ่